#pragma用法大全

https://blog.csdn.net/qq_27870421/article/details/99305970

不同編譯器

https://www.zhihu.com/question/23789676?sort=created

 

LLVM

https://www.jianshu.com/p/1367dad95445

 

MSVC編譯器對應的VS

_MSC_VER是微軟公司推出的C/C++編譯器在ANSI/ISO C99標準之外擴展的宏定義,用來定義當前微軟公司自己的編譯器的主版本。

MS VC++ 15.0 _MSC_VER = 1910 (Visual Studio 2017)

MS VC++ 14.0 _MSC_VER = 1900 (Visual Studio 2015)

MS VC++ 12.0 _MSC_VER = 1800 (VisualStudio 2013)

MS VC++ 11.0 _MSC_VER = 1700 (VisualStudio 2012)

MS VC++ 10.0 _MSC_VER = 1600(VisualStudio 2010)

MS VC++ 9.0 _MSC_VER = 1500(VisualStudio 2008)

MS VC++ 8.0 _MSC_VER = 1400(VisualStudio 2005)

MS VC++ 7.1 _MSC_VER = 1310(VisualStudio 2003)

MS VC++ 7.0 _MSC_VER = 1300(VisualStudio .NET)

MS VC++ 6.0 _MSC_VER = 1200(VisualStudio 98)

MS VC++ 5.0 _MSC_VER = 1100(VisualStudio 97)

C++編譯器在Visual Studio裏面是指“cl.exe”程序,該程序纔是編譯C++代碼的真正編譯器

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章