kotlin try catch使用方法

5 kotlin之 try catch

kotlin的try catch比Java更簡潔面料採用,使用更方便
 val value = "10a"
  var out: Int? = null

  //錯誤處理
  try {
    out = Integer.parseInt(value)

  } catch (e: NumberFormatException) {
    println("NumberFormatException")

    println(e.message)
  } catch (e: Exception) {
    println("Exception")
    println(e.message)
  } finally {
    println("out is $out")
  }

  //賦值處理
  var outPut = try {
    Integer.parseInt(value)
  } catch (e: Exception) {
    -1
  }
  println("output is $outPut")


喜歡可以加Q羣號:874826112,一起學習,成長,交流工作經驗,
記得要點贊,評論哦😯;

更多相關內容請點擊主頁查看,有你想不到的驚喜😂…

簡書: https://www.jianshu.com/u/88db5f15770d

csdn:https://me.csdn.net/beyondforme

掘金:https://juejin.im/user/5e09a9e86fb9a016271294a7

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章