JS一句話下載拼多多搜索店鋪列表,商品列表

var s="";
for(var i=1,max=document.querySelector("#main > div > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(1)").children.length;i<=max;i++){ 
s+=document.querySelector("#main > div > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(1) > div:nth-child("+i+") > div._1ia7UoV1 > div.H3AKZGMq > div.ya_d8C2h > div.bOYMcbsA > div > div").textContent
s+="\n"
}

 

var s="";
for(var i=1,max=document.querySelector('#mall-main-body > div > div.oEBZWUSG.iXeexXs5 > div > div > div._3udfc_Tf > div > div > div:nth-child(1) ').children.length-1;i<=max;i++){ 
var dom=document.querySelector("#mall-main-body > div > div.oEBZWUSG.iXeexXs5 > div > div:nth-child(1) > div._3udfc_Tf > div > div.-gQQKHzq > div:nth-child(2) > div:nth-child("+i+") > div._24cDCxhK > span")
if(dom==null)
dom=document.querySelector("#mall-main-body > div > div.oEBZWUSG.iXeexXs5 > div > div:nth-child(1) > div._3udfc_Tf > div > div.-gQQKHzq > div:nth-child(1) > div:nth-child("+i+") > div._24cDCxhK > span")
s+= dom.textContent+"\t"
s+=document.querySelector("#mall-main-body > div > div.oEBZWUSG.iXeexXs5 > div > div > div._3udfc_Tf > div > div > div:nth-child(1) > div:nth-child("+i+") > div._2RnL--gn > b._2ECplNNY").textContent+"\t"
s+=document.querySelector("#mall-main-body > div > div.oEBZWUSG.iXeexXs5 > div > div > div._3udfc_Tf > div > div > div:nth-child(1) > div:nth-child("+i+") > div._2RnL--gn > p").textContent+'\n'
}

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章