USACO 2009 Open Gold 2.Work Scheduling

類似貪心,在前i 時間內那i 個價值最大的。但不能完全用貪心解,因爲有時間限制。

比如:

4
4 19
1 5
1 1
4 3

如果按v 排序的話最大時間限制爲4, 則4 個都能取,但實際上(1,1)不能取。

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define inf 100005
typedef long long ll;
ll n;
struct node
{
	ll t,v;
}edge[inf];
int cmp(node a,node b)
{
	return a.t<b.t;
}
priority_queue <node>Q;
bool operator< (node a,node b)
{
	return a.v>b.v;
}
int main()
{
	scanf("%lld",&n);
	for(ll i=1;i<=n;i++)
	{
		scanf("%lld %lld",&edge[i].t,&edge[i].v);
	}
	sort(edge+1,edge+1+n,cmp);
	ll maxn=0;
	ll ans=0;
	for(ll i=1;i<=n;i++)//始終保持前i時間時取i個v 最大的。
	{
		Q.push(edge[i]);
		maxn=edge[i].t;
		while(Q.size()>maxn)Q.pop();
	}
	while(Q.size())
	{
		ans+=Q.top().v;
		Q.pop();
	}
	printf("%lld",ans);
}


發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章