LeetCode 189 Rotate Array[旋轉數組] 之反轉法

給定一個數組,將數組中的元素向右移動 k 個位置,其中 k 是非負數。

示例 1:

輸入: [1,2,3,4,5,6,7] 和 k = 3
輸出: [5,6,7,1,2,3,4]
解釋:
向右旋轉 1: [7,1,2,3,4,5,6]
向右旋轉 2: [6,7,1,2,3,4,5]
向右旋轉 3: [5,6,7,1,2,3,4]

示例 2:

輸入: [-1,-100,3,99] 和 k = 2
輸出: [3,99,-1,-100]
解釋: 
向右旋轉 1: [99,-1,-100,3]
向右旋轉 2: [3,99,-1,-100]

說明:

儘可能想出更多的解決方案,要求使用空間複雜度爲 O(1) 的原地算法。

反轉法

先對前0到k-1個數組進行反轉,k到n進行反轉,再整體反轉。

有一點需要考慮下,k大於nums的長度時候,需要對k對數組長度求餘。

  public void rotate(int[] nums, int k) {
    if(nums.length < k) {
      k = k % nums.length;
    }
    revert(nums, 0, nums.length - 1 - k);
    revert(nums, nums.length - k, nums.length - 1);
    revert(nums, 0, nums.length - 1);
  }
  
  public void revert(int[] nums, int start, int end) {
    while (start < end) {
      int temp = nums[start];
      nums[start++] = nums[end];
      nums[end--] = temp;
    }
  }
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章