CF1404E Bricks (最大權獨立集)

考慮把答案進行轉化,通過分矩形條,我們能去掉一些夾在#之間的邊

那麼答案= #個數 - 能去掉的邊個數

但去掉是有限制的,同一個#格子的橫邊和豎邊不能同時去掉

把邊轉化成點,限制變成邊。

橫豎邊的點 和 限制 構成了一個二分圖。

問題轉化成求這個二分圖的最大權獨立集!!

上dinic就行了

 1 #include <set>
 2 #include <vector>
 3 #include <cstdio>
 4 #include <cstring>
 5 #include <algorithm>
 6 #define ull unsigned long long 
 7 #define ll long long 
 8 using namespace std;
 9 const int N1=200+5, inf=0x3f3f3f3f;
 10 int xx[]={-1,1,0,0}, yy[]={0,0,-1,1};
 11 
 12 template <typename _T> void read(_T &ret)
 13 {
 14   ret=0; _T fh=1; char c=getchar();
 15   while(c<'0'||c>'9'){ if(c=='-') fh=-1; c=getchar(); }
 16   while(c>='0'&&c<='9'){ ret=ret*10+c-'0'; c=getchar(); }
 17   ret=ret*fh;
 18 }
 19 
 20 const int N2=8e4+5, M2=N2*8; 
 21 struct EDGE{
 22 int to[M2],nxt[M2],flow[M2],head[N2],cte;
 23 void ae(int u,int v,int f)
 24 { cte++; to[cte]=v, nxt[cte]=head[u]; flow[cte]=f; head[u]=cte; }
 25 void adde(int u,int v,int f)
 26 { ae(u,v,f); ae(v,u,0); }
 27 }e;
 28 int idx(char c){ return c-'0'; }
 29 
 30 int n,m,S,T;
 31 int xid[N1][N1],yid[N1][N1],tot;
 32 char str[N1][N1];
 33 
 34 int que[N2],hd,tl,cur[N2],dep[N2];
 35 int bfs()
 36 {
 37   int x,j,v;
 38   memset(dep,-1,sizeof(dep)); memcpy(cur,e.head,sizeof(cur));
 39   hd=1,tl=0; que[++tl]=S; dep[S]=0;
 40   while(hd<=tl)
 41   {
 42     x=que[hd++];
 43     for(int j=e.head[x];j;j=e.nxt[j])
 44     {
 45       v=e.to[j]; if(e.flow[j]<=0||dep[v]!=-1) continue;
 46       dep[v]=dep[x]+1; que[++tl]=v;
 47     }
 48   }
 49   return dep[T]!=-1;
 50 }
 51 int dfs(int x,int limit)
 52 {
 53   int j,v,flow,ans=0;
 54   if(!limit||x==T) return limit;
 55   for(j=cur[x];j;j=e.nxt[j])
 56   {
 57     cur[x]=j; v=e.to[j];
 58     if(dep[v]==dep[x]+1 && (flow=dfs(v,min(limit,e.flow[j]))) )
 59     {
 60       limit-=flow; ans+=flow;
 61       e.flow[j]-=flow; e.flow[j^1]+=flow;
 62       if(!limit) break;
 63     }
 64   }
 65   return ans;
 66 }
 67 int Dinic()
 68 {
 69   int ans=0,flow;
 70   while(bfs())
 71   {
 72     flow=dfs(S,inf);
 73     if(!flow) break;
 74     ans+=flow;
 75   }
 76   return ans;
 77 }
 78 
 79 int main()
 80 {
 81   // freopen("a.in","r",stdin);
 82   read(n); read(m);
 83   for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%s",str[i]+1);
 84   e.cte=1;
 85   for(int i=1;i<n;i++) for(int j=1;j<=m;j++) xid[i][j]=++tot;
 86   for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<m;j++) yid[i][j]=++tot;
 87   S=++tot; T=++tot;
 88   for(int i=1;i<n;i++) for(int j=1;j<=m;j++) e.adde(S,xid[i][j],1);
 89   for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<m;j++) e.adde(yid[i][j],T,1);
 90   int suma=0,sumb=0;
 91   for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=m;j++) if(str[i][j]=='#')
 92   {
 93     suma++;
 94     int id[4]={-1,-1,-1,-1};
 95     for(int k=0;k<4;k++) if(str[i+xx[k]][j+yy[k]]=='#')
 96     {
 97       if(k==0) id[k]=xid[i-1][j];
 98       if(k==1) id[k]=xid[i][j];
 99       if(k==2) id[k]=yid[i][j-1];
100       if(k==3) id[k]=yid[i][j];
101       sumb++;
102     }
103     for(int x=0;x<=1;x++) for(int y=2;y<=3;y++) if(id[x]!=-1&&id[y]!=-1)
104     {
105       e.adde(id[x],id[y],1);
106     }
107   }
108   sumb>>=1;
109   sumb-=Dinic();
110   printf("%d\n",suma-sumb);
111   return 0;
112 }

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章