HTTP客戶端演進之路



\n

 \n\n

\n

I\/O 模型

\n\n

\n

線程模型

\n\n

\n

內存模型

\n\n

\n

編程模型

\n\n

\n

特點

\n\n

\n

代表組件

\n\n\n

\n

同步模式

\n\n

\n

阻塞IO

\n\n

\n

單線程

\n\n

\n

堆內存

\n\n

\n

同步輪詢

\n\n

\n

簡單,性能差

\n\n

\n

apache\n httpclient

\n\n\n

\n

異步模式

\n\n

\n

多路複用

\n\n

\n

多主Reactor

\n\n

\n

堆內存

\n\n

\n

事件驅動

\n\n

\n

高併發,邏輯複雜

\n\n

\n

apache

\n

httpasyncclient

\n\n\n

\n

極致模式

\n\n

\n

多路複用

\n\n

\n

多主\/靈活

\n\n

\n

內存池

\n\n

\n

事件鏈

\n\n

\n

極致性能,編程友好

\n\n

\n

besthttp

\n\n\n"}}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"文章代碼主要使用組件的MAVEN 座標"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"【同步模式】"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"org.apache.httpcomponents"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"httpclient"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"4.5.6"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"【異步模式】"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"org.apache.httpcomponents"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"httpasyncclient"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"4.1.4"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"【極致模式】"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"io.github.nixiantongxue"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"nio-http"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"0.1.23-release"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"作者簡介:"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"尼先,蘇寧IT總部,高級架構師,在線辦公產品矩陣技術負責人。關注技術理論和實踐持續探討以及雲時代企業信息流協作,安全,重塑的產品變革。"}]}]}

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章