TERSUS筆記員工信息516-Mysql查詢(2個字段的時間段唯一性判斷)

確認唯一時間段(時間段不重複不包含)

 

select * from 16jiage where  (${3}=qiDate or qiDate<${3}) and (${2}=biangengDate or biangengDate>${2})

select * from 16jiage where  ('2022-04-04'=qiDate or qiDate<'2022-04-04') and ('2022-04-02'=biangengDate or biangengDate>'2022-04-02')

select * from 16jiage where  ('2022-04-06'=qiDate or qiDate<'2022-04-06') and ('2022-04-01'=biangengDate or biangengDate>'2022-04-01')

select * from 16jiage where  ('2022-04-09'=qiDate or qiDate<'2022-04-09') and ('2022-04-06'=biangengDate or biangengDate>'2022-04-06')

select * from 16jiage where  ('2022-04-11'=qiDate or qiDate<'2022-04-11') and ('2022-04-11'=biangengDate or biangengDate>'2022-04-11')

 

 

select * from 16jiage where 01KSid=${1}

and (${3}=qiDate or qiDate<${3}) and (${2}=biangengDate or biangengDate>${2})

and feiyongleibie=${4} and feiyongleibie=${4} and feiyongxiangmu=${5} and xiangxingchicun=${6} and 13GKidtixiang=${7}

and Zsheng=${8} and Zshi=${9} and Zxian=${10} and Xsheng=${11} and Xshi=${12} and Xxian=${13} and 13GKidhuanxiang=${14}

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章