go語言接口的實現

接口可以很好的封裝有同一類功能的方法

首先在具體實現裏面定義自己的實現,這邊定義了2個

type Cat struct{}

func (c *Cat) Call() {
	fmt.Println("miao,miao...")
}

func (c *Cat) Eat() {
	fmt.Println("fish")
}
///////
type Dog struct{}

func (d *Dog) Call() {
	fmt.Println("wang,wang...")
}

func (d *Dog) Eat() {
	fmt.Println("meat")
}

  

然後定義接口

type Animal interface {
	Call()
	Eat()
}

  

具體實現

func TestReflect(t *testing.T) {
	d := Dog{}
	d.Call()
	d.Eat()

	c := Cat{}
	c.Call()
	c.Eat()
}

  

輸出內容:

wang,wang...
meat
miao,miao...
fish
 
實際調用場景應該是這樣的,會將多個實例放在字典映射裏面,然後動態調用
func TestReflect(t *testing.T) {
	animalMap := map[string]Animal{}
	animalMap["cat"] = &Cat{}
	animalMap["dog"] = &Dog{}
	animalMap["cat"].Call()
	animalMap["cat"].Eat()
}

  

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章