Android Studio歷史版本下載地址彙總

原文地址: Android Studio歷史版本下載地址彙總 - Stars-One的雜貨小窩

由於新公司不給自帶電腦,然後給了臺新的電腦,於是就是需要重新下載Android Studio

但衆所周知,一般新版本的軟件可能不是太好用,可能這或那有點坑,於是理所當然想下載些稍微舊一點的版本來使用

但谷歌那邊不知道搞什麼鬼,存檔頁面沒了好多文件,於是研究了下,得到了各歷史版本的下載地址彙總

思路實現

如果不想看思路,可以直接跳過去下方直接找文件下載即可

本着授人以魚不如授人以漁的精神,講下自己關於版本文件的下載的發現

由於新公司不給自帶電腦,然後給了臺新的電腦,於是就是需要重新下載Android Studio,但衆所周知,一般新版本的軟件可能不是太好用,可能這或那有點坑,於是理所當然想下載些稍微舊一點的版本來使用

但是去官網上看(下面截圖),歷史版本的留存頁只到2021年,我記得之前還是有很多版本的,不知道谷歌那邊搞了什麼幺蛾子

官方歷史版本留檔頁

但我想要下載舊版本,怎麼辦?

觀察了下目前存檔頁面的各文件的下載地址,然後可以看出很明顯的規律,就是去修改那個版本號就好了

如下面的window壓縮包下載地址

https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-windows.zip

ok,那麼問題來了,我們怎麼知道版本號?

從北極狐版本開始,可以知道Android Studio之後的版本名編號規則

文字有點多,很簡單理解,比如2020.3.1.2版本,2020.3是IDEA版本,1則是主要版本,最後的2則是次要版本或補丁版本

然後現在我們需要知道次要版本號就可以得到下載地址了,最初我就是靠着窮舉法來推

不過之後找到了Android Studio各大版本的歷史更新記錄,裏面都是有記錄各次版本的修復內容,且從右邊的目錄結構可以明顯看到次版本

如下面鏈接:

https://developer.android.com/studio/releases/fixed-bugs/studio/2021.3.1?hl=zh-cn#android-studio-dolphin-patch-1-2021.3.1.17

然後我們就選擇自己需要的下載的文件,手動去改版本號就能得到歷史版本的下載地址了

爲了自己方便,然後折騰了一個小時完成了各版本文件的下載彙總,各位可以在下面找到自己的需要的文件快速下載

之後的話,可能看情況更新吧,反正原理也和大家說了,如果到時候我沒更新,各位可以參考上面我說的步驟來找版本下載地址

Flamingo(2022.2.1) 火烈鳥

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2022.2.1

Flamingo 2022.2.1.19
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.17
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.16
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.15
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.14
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.12
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.1
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-cros.deb

Electric Eel(2022.1.1) 電鰻

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2022.1.1

Electric Eel 2022.1.1.21
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.20
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.19
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.18
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.17
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.16
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.15
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.14
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.14/android-studio-2022.1.1.14-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.13
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.13/android-studio-2022.1.1.13-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.12
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.12/android-studio-2022.1.1.12-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.11/android-studio-2022.1.1.11-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.10/android-studio-2022.1.1.10-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.9/android-studio-2022.1.1.9-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.8/android-studio-2022.1.1.8-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.7/android-studio-2022.1.1.7-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.6/android-studio-2022.1.1.6-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.5/android-studio-2022.1.1.5-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.4/android-studio-2022.1.1.4-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.3/android-studio-2022.1.1.3-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.2/android-studio-2022.1.1.2-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.1
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.1/android-studio-2022.1.1.1-cros.deb

Dolphin(2021.3.1) 海豚

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2021.3.1

Dolphin 2021.3.1.17
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.14
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.14
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.14/android-studio-2021.3.1.14-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.13
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.13/android-studio-2021.3.1.13-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.12
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.12/android-studio-2021.3.1.12-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.10/android-studio-2021.3.1.10-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.9/android-studio-2021.3.1.9-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.8/android-studio-2021.3.1.8-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.7/android-studio-2021.3.1.7-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.6/android-studio-2021.3.1.6-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.5/android-studio-2021.3.1.5-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.4/android-studio-2021.3.1.4-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.3/android-studio-2021.3.1.3-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.2/android-studio-2021.3.1.2-cros.deb
Dolphin 2021.3.1.1
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.1/android-studio-2021.3.1.1-cros.deb

Chipmunk(2021.2.1) 花栗鼠

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2021.2.1

Chipmunk 2021.2.1.16
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.16/android-studio-2021.2.1.16-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.13
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.13
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.13/android-studio-2021.2.1.13-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.12
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.12/android-studio-2021.2.1.12-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.11/android-studio-2021.2.1.11-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.10/android-studio-2021.2.1.10-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.9/android-studio-2021.2.1.9-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.8/android-studio-2021.2.1.8-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.7/android-studio-2021.2.1.7-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.6/android-studio-2021.2.1.6-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.5/android-studio-2021.2.1.5-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.4/android-studio-2021.2.1.4-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.3/android-studio-2021.2.1.3-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.2/android-studio-2021.2.1.2-cros.deb
Chipmunk 2021.2.1.1
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.2.1.1/android-studio-2021.2.1.1-cros.deb

Bumblebee(2021.1.1) 蜜蜂

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2021.1.1

Bumblebee 2021.1.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.11/android-studio-2021.1.1.11-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.10/android-studio-2021.1.1.10-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.9/android-studio-2021.1.1.9-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.8/android-studio-2021.1.1.8-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.7/android-studio-2021.1.1.7-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.6/android-studio-2021.1.1.6-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.5/android-studio-2021.1.1.5-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.4/android-studio-2021.1.1.4-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.3/android-studio-2021.1.1.3-cros.deb
Bumblebee 2021.1.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.1.1.2/android-studio-2021.1.1.2-cros.deb

Arctic Fox(2020.3.1) 北極狐

版本歷史更新記錄,可查看修復的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2020.3.1

Arctic Fox 2020.3.1.21
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.21/android-studio-2020.3.1.21-cros.deb
Arctic Fox 2020.3.1.20
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.20/android-studio-2020.3.1.20-cros.deb
Arctic Fox 2020.3.1.19
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.19/android-studio-2020.3.1.19-cros.deb
Arctic Fox 2020.3.1.18
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2020.3.1.18/android-studio-2020.3.1.18-cros.deb
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章