如何升級docker

 

如何升級docker的版本 ?

查看當前的docker的版本?

  • docker --version

    Docker version 1.13.1, build 94f4240/1.13.1

升級具體步驟:

查找主機上關於docker的軟件包

rpm -qa | grep docker

移除相關軟件包

yum remove -y docker-client-1.13.1-63.git94f4240.el7.centos.x86_64
yum remove -y docker-common-1.13.1-63.git94f4240.el7.centos.x86_64
yum remove -y docker-1.13.1-63.git94f4240.el7.centos.x86_64

校驗docker 是否還可以用

docker

使用curl升級到最新版本  (失敗的話,多嘗試幾次)

curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh

重新啓動

systemctl restart docker

設置爲開機啓動docker

systemctl enable docker

查看docker版本信息

docker -v

https://github.com/xej520/Record-Share-Progress/blob/master/003---docker/007---%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8D%87%E7%BA%A7docker%E7%9A%84%E7%89%88%E6%9C%AC.md

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章