Educational Codeforces Round 88 (Rated for Div. 2) D.Yet Another Yet Another Task

way1(枚舉+最大子段和)

a[i]a[i]的範圍很小,所以可以從這方面入手,我們可以枚舉最大值[0,30][0,30],然後做一個貪心的最大字段和。
可能有一個疑惑,就是我們怎麼確定枚舉的最大值一定在這個區間呢

if(a[i]>v||sum<0)sum = 0;

這句a[i]>va[i]>v就可以決定這個最大值在這個區間,雖然可能對於當前最大值v,大於這一段的元素(不存在這些元素裏),但是最終答案肯定是取的存在的。因爲 ans = max(ans,sum - v); v應該越小ans才最大。

#pragma GCC optimize(2)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int man = 2e5+10;
#define IOS ios::sync_with_stdio(0)
#define ull unsigned ll
#define uint unsigned
#define pai pair<int,int>
#define pal pair<ll,ll>
#define IT iterator
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define For(i,j,k) for (int i=(int)(j);i<=(int)(k);++i)
#define Rep(i,j,k) for (int i=(int)(j);i>=(int)(k);--i)
#define endl '\n'
#define ll long long
const ll mod = 1e9+7;
int a[man];

int main() {
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
  #endif
  int n;
  scanf("%d",&n);
  For(i,1,n){
    scanf("%d",a+i);
  }  
  int ans = 0;
  For(v,0,30){
    int sum = 0;
    For(i,1,n){
      sum += a[i];
      if(a[i]>v||sum<0)sum = 0;
      ans = max(ans,sum - v);
    }
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}

way2(單調棧+線段樹)

如果我們把a[i]a[i]的範圍加強,那麼上面那辦法就變成O(n2)O(n^2),對於大數據的a[i]a[i],可以枚舉每個元素作爲最大值,然後找包含它的連續段且和要最大,那麼可以先把滿足a[i]a[i]爲最大值的這一大段區間找到,然後在這個區間求和的最大,這段區間的L肯定是在a[i]a[i]左邊第一個大於它的值,R是在a[i]a[i]右邊第一個大於它的值,然後這個可以通過單調棧來分別求得,求到這個區間之後,我們要找包含a[i]a[i]的一個和最大的區間,考慮前綴和。
在這裏插入圖片描述
我們找i~R這段區間的前綴和最大值,找L ~ i-1區間的前綴和最小值,然後相減就是這個區間的最大值(前綴和性質),在減去a[i],就是以a[i]爲最大值的答案,依次更新。求區間 最值有很多種方法,ST表、RMQ、、、,我這裏用的是線段樹,複雜度O(n*logn)

#pragma GCC optimize(2)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int man = 2e5+10;
#define IOS ios::sync_with_stdio(0)
#define ull unsigned ll
#define uint unsigned
#define pai pair<int,int>
#define pal pair<ll,ll>
#define IT iterator
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define For(i,j,k) for (int i=(int)(j);i<=(int)(k);++i)
#define Rep(i,j,k) for (int i=(int)(j);i>=(int)(k);--i)
#define endl '\n'
#define ll long long
const ll mod = 1e9+7;
int a[man],sum[man];
int ma[man<<2],mi[man<<2];
int _l[man],_r[man],sta[man];

inline void pushup(int rt){
  ma[rt] = max(ma[rt<<1],ma[rt<<1|1]);
  mi[rt] = min(mi[rt<<1],mi[rt<<1|1]);
}

inline void build(int l,int r,int rt){
  ma[rt] = mi[rt] = 0;
  if(l==r){
    ma[rt] = mi[rt] = sum[l];
    return;
  }
  int m = l + r >>1;
  build(l,m,rt<<1);
  build(m+1,r,rt<<1|1);
  pushup(rt);
}

void query(int l,int r,int L,int R,int rt,int op,int &ans){
  if(L<=l&&R>=r){
    if(op){
      ans = max(ans,ma[rt]);
    }else ans = min(ans,mi[rt]);
    return;
  }
  int m = l + r >> 1;
  if(L<=m)query(l,m,L,R,rt<<1,op,ans);
  if(R>m)query(m+1,r,L,R,rt<<1|1,op,ans);
}

int main() {
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    //freopen("in.txt", "r", stdin);
    //freopen("out.txt","w",stdout);
  #endif
  int n;
  scanf("%d",&n);
  For(i,1,n){
    scanf("%d",a+i);
    sum[i] = sum[i-1] + a[i];
  }
  a[0] = a[n+1] = 1e9;
  int top = 0;
  sta[++top] = 0;
  For(i,1,n){
    while(top>=1&&a[i]>=a[sta[top]])--top;
    _l[i] = sta[top];
    sta[++top] = i;
  }
  top = 0;
  sta[++top] = n+1;
  Rep(i,n,1){
    while(top>=1&&a[i]>=a[sta[top]])--top;
    _r[i] = sta[top];
    sta[++top] = i;
  }
  build(0,n,1);
  int ans = 0;
  For(i,1,n){
    int res1 = -1e9,res2 = 1e9;
    query(0,n,i,_r[i]-1,1,1,res1);
    query(0,n,_l[i],i-1,1,0,res2);
    ans = max(ans,res1 - res2 - a[i]);
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章